Mrs. Nanda Devi, M.Sc., B.Ed.

Dr. Sushanta Bhuyan, M.Sc., Ph.D.

Dr. Tapan Deka, M.Sc., Ph.D.

Dr. Rekha Chetry, M.Sc., Ph.D.