Mrs. Purabi Rabha, M.Sc.

Dr. Habibur Rahman, M.Sc.,Ph.D (H.O.D)

Dr. Tapan Dutta, M.Sc., Ph.D.

Sri Pinaki Kr. Rabha, M.Sc.