Dr. Apurba Kr. Goswami. M.Sc., Ph.D.

Dr. J.P. Sarma Barua, M.Sc., Ph.D. H.O.D

Dr. Nuruddin Ahmed, M.Sc. Ph.D.